محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

راهنمای محاسبه امتیازات فروشنده

امتیاز فروشندگان در سه گام محاسبه می گردد:

  • محاسبه میزان رضایت کلی از فرشنده بر اساس انتخاب های راضی، ممتنع و ناراضی خریداران در سفارش‌ها که برای راضی ۲ امتیاز مثبت، برای ممتنع ۰ و برای ناراضی ۲ امتیاز منفی محاسبه می گردد.

  • محاسبه میانگین جزئیات نظرات خریداران که برای ۴ امتیاز مطابقت محصول با اطلاعات، پاسخگوی، سرعت ارسال و هزینه ارسال محاسبه خواهد شد که برای میانگین ۵ ، دو امتیاز مثبت، برای ۴، یک امتیاز مثبت برای ۳، صفر امتیاز، برای ۲، یک امتیاز منفی و برای ۱، دو امتیاز منفی ثبت خواهد شد.

  • محاسبه امتیاز فروش که برای هر یک میلیون تومان فروش یک امتیاز مثبت تا سقف ۴ امتیاز برای هر خرید ثبت خواهد شد. به عبارتی برای خرید های تا یک میلیون تومان ۱ امتیاز مثبت، برای خریدهای یک تا دو میلیون تومان ۲ امتیاز مثبت، برای خریدهای دو تا سه میلیون تومان ۳ امتیاز مثبت و برای خریدهای ۳ میلیون به بالا ۴ امتیاز برای فروشنده ثبت خواهد شد.

با محاسبه این سه مرحله برای سفارش‌های فروشند امتیازها کلی فروشنده به دست خواهد آمد.

قابل ذکر است که در صورتی که کاربری طی یک هفته چندین خرید داشته باشند میانگین نظرات این بازه به صورت یک نظر بر روی امتیاز فروشنده تأثیر گذار خواهد بود.